Zarząd Szkolnego Koła PCK

 • Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna koła.


 • Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojegogrona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela
  na konferencję rejonową Młodzieży PCK.


 • Niezależnie od wyborów w ruchu młodzieżowym członkowie szkolnego koła PCK wybierają przedstawiciela
  na konferencję rejonową PCK. W przypadku szkolnego koła PCK w szkole podstawowej i gimnazjum reprezentantem SK PCK jest opiekun koła, o ile jest członkiem PCK.


 • Zarząd koła składa się z 3 do 5 osób, w tymprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. • Do zadań zarządu koła należy:
  - organizowanie i koordynowanie działalności koła,
  - uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,
  - opracowanie rocznegoplanu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła,
  - składanie sprawozdań zdziałalności koła: półrocznych jego członkom, rocznych macierzystemu
    zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
  - przyjmowanie nowych członków koła,
  - prowadzenie dokumentacjii zarządzania finansami koła,
  - reprezentowanie koła naterenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia,

  - zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła.
Kreator stron www - przetestuj!