Opiekun Szkolnego Koła PCK
 • Opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik danej szkoły lub pełnoletni działacz Młodzieży PCK.


 • Opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.


 • Zadania opiekuna szkolnego koła PCK to:
  - inspirowanie działalności koła na terenie szkoły i poza nią,
  - współudział w realizacji zadań koła,
  - czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji koła i przedkładanie sprawozdań z działalności koła
    do macierzystego zarządu rejonowego PCK i rejonowej rady młodzieżowej PCK,
  - współpraca z macierzystym zarządem rejonowym PCK i rejonową radą młodzieżową PCK,
  - udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż i dotyczących działalności
    młodzieżowej.

 • Każdy opiekun otrzymuje legitymację "Opiekun Szkolnego Koła PCK".


 • Opiekun może otrzymać odznakę „Zasłużony Opiekun Koła PCK”, honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia
  lub inne wyróżnienia przyznawane w Stowarzyszeniu. Opiekun SK PCK może też uzyskać wyróżnienie lub nagrodę od władz państwowych na wniosek Zarządu Głównego PCK.
Kreator stron www - przetestuj!